I-monitor - hoe kan u beter doen?

I-monitor

De I-monitor bracht de digitale maturiteit van de lokale besturen in kaart. De monitor wil naar analogie met de GIS-monitor een nulmeting maken van de digitalisering bij lokale besturen. Uit het het rapport komen een aantal boeiende vaststellingen:

  • Informatieveiligheid: Nog te veel besturen hebben hun informatieveiligheid niet op orde. Dit lijkt een van de belangrijkste actiepunten.
  • Informatiebeheer: Lokale besturen hebben het moeilijk met informatiebeheer. Authentieke bronnen worden slechts beperkt gebruikt en de kwaliteit van het interne informatiebeheer is vaak onvoldoende: te veel onjuiste of dubbele informatie
  • E-dienstverlening: De I-monitor bracht dit voor het eerst in kaart. Het valt op dat bijna alle besturen slecht scoren op dit vlak. Enkel bij de bib, de inschrijving voor vrijetijdsactiviteiten en burgerzaken is het e-loket min of meer ingeburgerd. Voor de meeste andere producten en diensten ontbreken de e-loketten.
  • Procesbeheer: Er is weinig tot geen aandacht voor procesbeheer. Dat is uiteraard jammer omdat we weten dat goede procesoptimalisatie vaak meer winst oplevert dan ondoordachte digitalisering.

De resultaten roepen dus zeker vragen op. Vanuit het I-monitor project kunnen de slechtst scorende besturen beroep doen op ondersteuning. VVSG nam bracht deze besturen al op de hoogte. Als u wil weten wat die resultaten voor u betekenen, komen we dat graag even toelichten.

Labels