Privacyverklaring

 1.  Uw privacy telt

 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van u als burger, of als andere betrokkene, zoals raadslid, begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, uw rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met uw gegevens.

 

Cipal dv is een dienstverlenende vereniging. De zetel van Cipal dv is gelegen aan Bell Telephonelaan 2D | B2440 Geel.  Meer informatie over onze activiteiten vindt u op www.c-smart.be.

 

Cipal dv is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

U moet erop kunnen vertrouwen dat Cipal dv zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft Cipal dv een informatieveiligheidsbeleid, dat in lijn is met de relevante wetgeving.

 

 1. Waarom verwerkt Cipal dv persoonsgegevens?

Cipal ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening. We staan voor een slimme kijk op digitalisering in lokale besturen. Wij ondersteunen lokale besturen om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie van de werking te verhogen door in te zetten op dienstverlening, informatiebeheer & informatieveiligheid, samenwerking en organisatieontwikkeling. Dit doen we door in te zetten op een mix van beleidsondersteuning, kennisdeling tussen de vennoten en het aanbieden van  aankoopcentrales.

 

Cipal dv engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

 

 1. Mag Cipal dv persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om uw gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt Cipal dv persoonsgegevens in het kader van een wettelijke opdracht of op basis van een contractuele verbintenis. 

 

In alle andere gevallen zullen we u vragen om toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor het verwerken van gerichte foto's en video's. 

 

Naast gerichte beelden maakt Cipal dv ook sfeerbeelden. Deze beelden kunnen gepubliceerd worden via onze officiële communicatiekanalen. Hiervoor is geen expliciete toestemming vereist. Wel heeft u het recht op verwijdering (zie punt 9.)

 

 1. Hoe verzamelt Cipal dv persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op twee manieren:

 • Cipal dv vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.  
 • Cipal dv ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van onze verwerkingsactiviteiten.

 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van Cipal dv. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een discretieverplichting. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

 

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft Cipal dv ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van Cipal dv persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkingsovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op Cipal dv.

 

Cipal dv kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

 

Cipal dv kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

 

 1. Doorgifte van gegevens

Cipal dv bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Cipal dv zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan Cipal dv gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.  

 

 1. Bewaart Cipal dv persoonsgegevens?

Cipal dv bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

 

 1. Hoe beveiligt Cipal dv persoonsgegevens?

Cipal dv treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

 

 1. Uw rechten en keuzes

U kunt uw gegevens inkijken.

Wilt u inzage in de gegevens die Cipal dv over u verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kan u zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.

Als u uw recht van inzage uitoefent zal Cipal dv u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

 

U kunt uw gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Cipal dv over u heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. U kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

 

U kunt uw gegevens laten verwijderen.

U kunt altijd vragen om gegevens die Cipal dv bijhoudt te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

 

U kunt u verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Bent u het niet eens met de manier waarop Cipal dv bepaalde gegevens verwerkt, dan kan u zich daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

 

U kunt u verzetten tegen automatische profilering.

Cipal dv maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

 

U kunt vragen om uw gegevens over te dragen aan een derde partij

U hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die u zelf aan Cipal dv hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

 

 1. Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Cipal dv kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vindt u altijd op www.c-smart.be/privacy. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Cipal dv u via zijn website of andere communicatiekanalen.

 

 1. Hoe ons te contacteren?

Cipal dv heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming. U kan de functionaris aanspreken als u vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die u geniet.

 

Dit kan via:

 

C-smart

Email: privacy@c-smart.be

Website: www.c-smart.be

 

Indien u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over u bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

 

Cipal dv

Bell Telephonelaan 2D | B2440 Geel

014 57 62 90

privacy@c-smart.be

www.c-smart.be

 

Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan Cipal dv uw identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan Cipal dv uw vraag concreet en correct behandelen.

 

Wilt u meer informatie of gaat u niet akkoord met het standpunt van Cipal dv? Surf dan zeker naar

U kan ook daar een klacht indienen.