Opdrachtencentrale standaardsoftware

Standaardsoftware aankopen?

Deze opdrachtencentrale biedt u de mogelijkheid om allerlei standaardsoftware aan te kopen tegen scherpe prijzen. Het gaat over toepassingen zoals:

 • Microsoft office, Visio, Project
 • Microsoft Exchange
 • Adobe Illustrator, Acrobat, Indesign
 • Virusscanners
 • VMware, SQL server
 • .....


Al meer dan 195 besturen tekenden in op deze raamovereenkomst en realiseerden zo een stevige besparing op hun ICT-kosten.

 

Raamovereenkomst voor de aankoop van licenties, gebruiksrechten, onderhouds- en ondersteuningsprogramma’s m.b.t. standaardsoftware

 

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CIPAL-I00022-F02" treedt Cipal dv op als opdrachtencentrale.

Als resultaat van de open offertevraag die op 8 april 2015 via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd wordt de firma Comparex Software Belgium bvba voor 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning door de raad van bestuur van Cipal dv op 24-06-2015, de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor de levering van alle courante softwarelicenties en aanverwante diensten.

 

Aanbod

De catalogus van Comparex telt vele honderden courante softwaretitels van vrijwel alle belangrijke producenten, waaronder Microsoft, Oracle, Citrix, VMware, e.d. ...

 

Doelgroep

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als opdrachtencentrale voor de volgende doelgroep:

 • Alle leden (vennoten) van Cipal dv, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle andere Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse administratie vallen, doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden) en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI’s).

 

Aankoopprocedure

U hoeft zelf geen overheidsopdracht uit te schrijven als u gebruik maakt van de C-smart opdrachtencentrale. Gebruik de modelbeslissing om uw bevoegd orgaan de beslissing te laten nemen.

Besturen die van de voordelen en vrijblijvende opportuniteiten van de Cipal-opdrachtencentrale gebruik wensen te maken, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Comparex Software Belgium bvba.

De contactgegevens en productfiches vindt u hier.

De samenwerking met Comparex is niet-exclusief. Alle afnemers in de opdrachtencentrale kunnen ook licenties en gebruiksrechten via andere kanalen blijven aankopen.

In het bestek zijn alle modaliteiten beschreven.

 

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief - en voor inzage in het bestek en de dossierstukken - kan u contact opnemen met Koen GOOR bij C-smart (aankoopcentrale@c-smart.be – 014 576 405).

 

Modeldocument

Modelbeslissing tot aansluiting bij de opdrachtencentrale Cipal inzake aankoop standaardsoftware