kinderen in het verkeer v2

Lanceringsbericht Smart City Cloud Platform

C-smart sluit een raamovereenkomst met de maatschap Smartville tot bouw en exploitatie van een open data en cloud platform, inclusief tal van toepassingen (“use cases”), met als doel lokale besturen te ondersteunen in de concrete uitbouw van een duurzaam smart city beleid. De maatschap Smartville is een samenwerking van Cegeka, Crescent, Cipal Schaubroeck en Belfiusdochter The Studio. Rond voornoemd consortium werd een ecosysteem gebouwd van tal van andere bedrijven, die samen met Smartville de gevraagde oplossing zullen vorm geven.


Het project
Voornoemde raamovereenkomst komt tegemoet aan de concrete ambitie van vele (lokale) overheden om, dankzij nieuwe technologie een “smarter” beleid te voeren als antwoord op de hedendaagse uitdagingen. Aangespoord door initiatieven als het burgemeestersconvenant, Visie Vlaanderen 2050 en het “Sustainable Development Goals” (SDG) programma van de VN, werken besturen aan de concretisering van duurzaamheidsdoelstellingen en aan de reductie van hun CO2 uitstoot in het bijzonder. Voor een tastbaar smart city beleid worden projecten ontwikkeld die o.m. de mobiliteit, het afvalbeheer en de veiligheid in de lokale context ten goede komen. Maar ook met initiatieven rond burgerschap, vrijwilligerswerk en de promotie van de lokale en de circulaire economie werken besturen aan een betere samenleving, vaak dankzij de inzet van slimme technologie.


Projecten ter ondersteuning van een duurzaam beleid dienen zelf ook duurzaam te worden geïmplementeerd. De sleutel tot duurzame implementatie heet in deze opdracht “incentivering” of de “slimme bonus/malus”. Besturen willen kunnen beschikken over een werkbaar en betaalbaar hedendaags instrumentarium dat niet alleen toelaat om schade, hinder en ongewenst gedrag te ontraden, vast te stellen en met (gemeentelijke administratieve) sancties desnoods te bestraffen. Ze willen tegelijk ook een betekenisvol beloningssysteem kunnen inzetten om de positieve bijdrage van velerlei stakeholders effectief te stimuleren.


De initiatieven worden typisch bottom-up ontwikkeld met de focus op lokaal beleid en met een sterke betrokkenheid van de actoren in de lokale economie. Om te vermijden dat de concrete use cases stuk voor stuk als zgn. “silo-oplossing” tot stand komen, wil deze raamovereenkomst een open (data)platform bewerkstelligen waarop de synergie tussen verwante oplossingen maximaal kan benut worden en zij aldus substantieel deel kunnen zijn van een coherent smart city beleid. Met een open platform wordt bedoeld dat de opdrachtnemer zich niet aan vendor lock-in mag bezondigen en ten allen tijde ook andere aanbieders van relevante diensten toegang tot het platform moet verlenen.


De opdrachtnemer moet ook de open data- en de informatiemanagement-strategie van de deelnemende besturen ondersteunen. Er is immers een concrete nood om overheden, op betaalbare wijze, meer controle over hun (real-time) data te geven. Met de exponentiële groei inzake data is een dataverkeerswisselaar voor overheden een absolute noodzaak om eigentijdse digitale dienstverlening - bijvoorbeeld via de smartphone - aan burgers, bedrijven en bezoekers te verschaffen. Een rijk dataplatform kan daarenboven dankzij een maximale hoeveelheid aan fijnmazige datasets die op slimme wijze over beleidsdomeinen heen gekoppeld worden, lokale overheden ondersteunen bij hun beleidsvoorbereiding.


Concrete deelprojecten
C-smart wenste van bij de start een reële, operationele oplossing te verwerven. Dit project is dan ook geen softwareontwikkelingsproject, al is het wel de bedoeling het platform voortdurend te verrijken met nieuwe, concrete “use cases”.


In het project zit onder meer de levering vervat van volgende generieke componenten:

  1. een open data platform/verkeerswisselaar inclusief data visualisatie mogelijkheden voor gebruik door de afnemende overheden,
  2. een (blockchain)platform voor positieve incentivering gekoppeld aan een e-moneylicentie, inclusief een persoonlijke digitale assistent met e-wallet, voor besturen die hun burgers en bedrijven wensen te incentiveren;
  3. een platform voor invordering en handhaving (inclusief ondersteuning van GAS boetes) voor overheden.


Daarnaast zal het consortium specifieke use cases opleveren die gebruik maken van onderliggende platformen:

  1. Verkeersgeleidingsoplossingen en oplossingen met slimme camera’s om bijvoorbeeld lage emissiezones te bewaken, of slimme oplossingen ter bestrijding van sluipverkeer of sluikstorten;
  2. Oplossingen om burgers te belonen voor meetbare energie- en/of afval besparing, of om kinderen te incentiveren als ze per fiets naar school gaan waarbij de incentives ten bate komen van de middenstand en zorgen voor een dynamisering van de lokale economie;
  3. En ook slimme laad- en verlichtingspalen behoren tot het aanbod van Smartville.


De opdrachtnemer
Na een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen, werd de maatschap Smartville op 8 januari 2021 geselecteerd en dit voor een periode van 5 jaar voor de levering van voornoemde smart city oplossingen. De maatschap Smartville is een samenwerking van Cegeka, Crescent, Cipal Schaubroeck en Belfius dochter The Studio. Rond voornoemd consortium werd een ecosysteem gebouwd van tal van bedrijven, die samen met Smartville de gevraagde oplossing zullen vorm geven.


Aankoopcentrale
Als lokaal bestuur volstaat het – vrijblijvend en zonder aankoopverplichting – aan te sluiten bij deze C-Smart-aankoopcentrales om eenvoudig en conform de wet op overheidsopdrachten af te nemen.


C-smart
De dienstverlenende vereniging Cipal ("Cipal dv") is een intergemeentelijk samenwerkingsverband overeenkomstig het decreet lokaal bestuur. De vereniging telt vandaag 262 leden. Dat zijn steden en gemeenten, OCMW’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, hulpverleningszones en
welzijnsverenigingen verspreid over heel Vlaanderen.


Cipal dv levert proces- en beleidsondersteunende diensten, ondersteunt innovatieprojecten, faciliteert samen-aankopen en adviseert lokale overheden in Vlaanderen inzake informatieveiligheid en strategisch informatiemanagement. Deze dienstverlening wordt aangeboden onder de merknaam “C-smart” en beoogt de tastbare ondersteuning van de digitale transformatie van lokale overheden en een betekenisvolle bijdrage aan de uitbouw van een slimme data-economie in Vlaanderen. 

Contact
C-smart
Aankoopdienst – Raamcontracten
Kurt Erauw
014/576.158
aankoopcentrale@c-smart.be