software opdrachtencentrale

Aankoopcentrale standaardsoftware

Aankoopcentrale : standaardsoftware

Deze aankoopcentrale (onder de vorm van een opdrachtencentrale) biedt u de mogelijkheid om allerlei standaardsoftware aan te kopen tegen scherpe prijzen. Het gaat over toepassingen zoals:

 • Microsoft office, Visio, Project
 • Microsoft Exchange
 • Adobe Illustrator, Acrobat, Indesign
 • Virusscanners
 • VMware, SQL server
 • Veeam
 • ...

Meer dan 200 besturen tekenden in op de vorige aankoopcentrale en realiseerden zo een gigantische besparing op hun ICT-kosten.

 

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CSMRTSOFT19" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

Als resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd wordt de firma Comparex Belgium bvba voor 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning door de Raad van Bestuur van Cipal dv op 25 juli 2019, de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor de levering van alle courante softwarelicenties en aanverwante diensten.

 

Aanbod

De catalogus van Comparex telt honderden courante softwaretitels van vrijwel alle belangrijke producenten, waaronder Microsoft, Oracle, Citrix, VMware, Veeam, e.d. ... Comparex heeft cont(r)acten met 3500 vendors wereldwijd waardoor zij zo ongeveer wel elke softwaretitel kunnen aanbieden.

 

Doelgroep

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor o.m. de volgende doelgroep:

 • Alle Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De intern en extern (in publiek- en privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen, Strategische Adviesraden en de Vlaamse  Openbare Instellingen (VOI’s) die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie; De Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, §1 of art . 92 bis/1, §1 van de  bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is.
 • Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
 • I-CITY
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Waalse Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Waalse Gewest

 

Aankoopprocedure

C-Smart faciliteert de aankoopcentrale Standaardsoftware via een Europese aanbesteding voorjaar 2019, gegund in de Raad van Bestuur van 25 juli 2019 aan Comparex Belgium BVBA.

Vanaf de datum van de sluiting, 28 augustus 2019, kunnen de lokale overheden afnemen op deze aankoopcentrale.

Een openbaar bestuur kan vrijblijvend inschrijven op een aankoopcentrale door middel van een eenvoudige raadsbeslissing. (Een modelbeslissing is opvraagbaar via deze webpagina).

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan  er eventueel een informatiebundel ter beschikking gesteld worden aan de raadsleden. Deze bundel bevat:

 • De Europese aanbesteding van C-Smart
 • De offerte van Comparex
 • De beslissing van de Raad van Bestuur

Elk bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend in te scannen en te mailen naar: aankoopcentrale@c-smart.be

Zodra de raad de beslissing tot inschrijving in de aankoopcentrale heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen op de aankoopcentrale standaardsoftware.

Voor offertes en bestellingen kan daarna rechtstreeks contact opgenomen worden met Comparex : Tom.Ampe@softwareone.com

Voor alle niet-Microsoft gerelateerde vragen kan u terecht bij Audrey.Schlegel@softwareone.com

 

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (aankoopcentrale@c-smart.be – 014 576 158).