jacek dylag PMxT0XtQ A unsplash

Raamovereenkomst burgerparticipatie

De raamovereenkomst burgerparticipatie bestaat uit twee percelen: een digitaal participatieplatform én burgerpanels. 

Digitaal participatieplatform

Dit perceel bestaat uit 5 modules. De modules kunnen los van elkaar afgenomen worden.

 1. Ideeënplatform
 2. Burgerbegrotingsmodule
 3. Bevragingsmodule
 4. Referendummodule
 5. Module ‘voorstellen van burgers’

Na een openbare procedure selecteerden we Citizenlab nv als leverancier. Wil je meer weten over de werking van het platform? Vraag gerust een vrijblijvende demo aan de leverancier.

Burgerpanels

Een burgerpanel is een onderzoek in de diepte naar de noden en wensen van de bevolking. Dit perceel is gericht op het wetenschappelijk samenstellen van een burgerpanel. Het bevat diverse kwantitatieve en kwalitatieve methodes én de nodige kwaliteitsbewaking.

Om de brede bevolking te informeren worden de resultaten in een visueel verhaal aangeboden.  

Na een openbare procedure selecteerden we Indiville cvba als leverancier. Indiville cvba werkt voor deze opdracht samen met Bpact en kennispartner Uhasselt. Wil je meer weten over de concrete aanpak? Informeer vrijblijvend bij de leverancier.

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CSMRTBUR19" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

Als resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd wordt voor perceel 1 Citizenlab nv voor 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning door de Raad van Bestuur van Cipal dv op 20 februari 2020, de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor het aanbieden van een participatieplatform.

Als resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd wordt voor perceel 2 Indiville cvba voor 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning door de Raad van Bestuur van Cipal dv op 20 februari 2020, de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor het aanbieden van een burgerpanels.

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De intern en extern (in publiek- en privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen, Strategische Adviesraden en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOIs) die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie; De Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, 1 of art . 92 bis/1, 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest een van de medeoprichters is.
 • Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
 • I-CITY

Aankoopprocedure

C-Smart faciliteert de aankoopcentrale Burgerparticipatie via een Europese aanbesteding najaar 2019, gegund in de Raad van Bestuur van 20 februari 2020. Vanaf de datum van de sluiting, 18 maart 2020, kunnen de lokale overheden afnemen op deze aankoopcentrale.

Een openbaar bestuur kan vrijblijvend inschrijven op een aankoopcentrale door middel van een eenvoudige raadsbeslissing. (Een modelbeslissing is opvraagbaar via deze webpagina).

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan  er eventueel een informatiebundel ter beschikking gesteld worden aan de raadsleden. Deze bundel bevat:

 • De Europese aanbesteding van C-Smart
 • De offerte
 • De beslissing van de Raad van Bestuur

Elk bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend in te scannen en te mailen naar: aankoopcentrale@c-smart.be

Zodra de raad de beslissing tot inschrijving in de aankoopcentrale heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen op de aankoopcentrale burgerparticipatie.

Voor offertes en bestellingen kan daarna rechtstreeks contact opgenomen worden met ofwel Citizenlab nv Lien Carton lien.carton@citizenlab.be ofwel Indiville cvba: Jo Steyaert - jo@indiville.be

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (kurt.erauw@c-smart.be of 014 576 158 ).

Orange and White Play Button DJ Charles Courbis Logo v2

Herbekijk hier onze webinars 'burgerparticipatie'

Was je te laat om in te schrijven voor één van onze webinars rond burgerparticipatie? Geen nood! De webinars kunnen hier herbekeken worden!