GIS

Raamovereenkomst GIS

De opdracht

De opdracht werd opgedeeld in 3 apart toewijsbare percelen:

 1. GIS-platform “als een dienst” o.b.v. een gedeelde configuratie
 2. GIS-platform “als een dienst” op maat van de afnemer
 3. Advies en ondersteuning bij implementatie

De opdrachtnemers

Na een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen (ref. CSMRTGIS21) werd de firma Geo-IT bv voor 4 jaar, te rekenen vanaf de sluiting van de opdracht op 5 april 2022, de opdrachtnemer voor perceel 2.

Perceel 3 werd voor diezelfde periode toegewezen (in volgorde) aan de ondernemingen GEO Solutions nv en GIM nv.

Perceel 1 werd niet toegewezen.

Bereik van de raamovereenkomst

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

 • Alle leden van de dienstverlenende vereniging Cipal;
 • Alle Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • Alle Vlaamse huisvestingsmaatschappijen, hun verenigingen en koepelorganisaties;
 • s-Lim cvba (aka Smart Regio Limburg).

Procedure 

Elk bestuur dat zich binnen het bereik van de raamovereenkomst kan situeren, kan kosteloos toetreden tot de raamovereenkomst door middel van een eenvoudige raadsbeslissing.

Ter voorbereiding van deze beslissing kan de aanbestedingsbundel ter beschikking gesteld worden.

Deze bundel bevat:

 • De Europese aanbesteding van C-Smart
 • De offerte van Geo-IT, GEO Solutions en GIM
 • De beslissing van de Raad van Bestuur van Cipal dv
 • De brieven van sluiting

Elk geïnteresseerd bestuur binnen het bereik van de raamovereenkomst kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en ondertekend te mailen naar aankoopcentrale @ c-smart.be.

Zodra de eigen raad (gemeenteraad, college, raad van bestuur, ...) de beslissing tot toetreding tot de raamovereenkomst heeft goedgekeurd, kan het bestuur rechtsgeldig afnemen met verwijzing naar de raamovereenkomst CSMRTGIS21.

Voor alle praktische vragen m.b.t. de leveringen en diensten kan men steeds rechtstreeks contact opnemen met de opdrachtnemers.

De contactpersonen zijn:

Algemene informatie

Voor algemene informatie m.b.t. dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (aankoopcentrale @ c-smart.be – 014 576 158).