Cipal DV

Overzicht vennoten  |  bestuur  | 

 

Toelichting bij de structuur en de participaties van de dienstverlenende vereniging Cipal (‘Cipal dv’)
 

  1. Structuur Cipal dv

Algemeen

Cipal dv is een intergemeentelijk samenwerkingsverband in de zin van het Vlaamse decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (“IGS-decreet”). De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie (“ICT”) en de toepassing ervan ten behoeve van haar vennoten.

Cipal dv telt heden 254 vennoten (Vlaamse steden en gemeenten, OCMW’s, provincies en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) die van haar diensten gebruikmaken. De dienstverlening richt zich uitsluitend tot de vennoten. In 2016 bedroeg de omzet 38,5 miljoen euro.

Midden 2015 nam de raad van bestuur een aantal fundamentele beslissingen inzake de kerntaken en strategische (her)positionering van de vereniging. De raad van bestuur besliste dat Cipal dv zich stapsgewijs minder als technische ICT-provider of softwareleverancier zou profileren, maar meer en meer als een begeleider van haar vennoten op het vlak van e-government en bijhorende organisatorische veranderingsprocessen. De meer technische ICT-activiteiten werden met inbegrip van het bijbehorende personeel eind 2015 overgedragen aan dochteronderneming Cipal nv (zie verder).

Om deze strategische herpositionering waar te maken, trok Cipal dv de voorbije jaren een aantal experten aan, met een jarenlange kennis en ervaring binnen de openbare sector. Deze adviseurs ondersteunen en begeleiden de vennoten op het vlak van organisatieontwikkeling, digitale transformatie en e-government, informatiebeheer, informatieveiligheid, samenwerking en dienstverlening. Daarnaast treedt Cipal dv ook op als aankoopcentrale voor specifieke ICT-producten (waaronder standaardsoftware).

Om het nieuwe dienstenaanbod beter bekend te maken besliste de raad van bestuur in september 2016 om een nieuwe merknaam te lanceren voor deze dienstverlening: “C-smart” met als baseline “Lokaal digitaal”.

Samenstelling organen

De wijze van samenstelling van de organen gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het IGS-decreet.

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van 22 bestuurders (op 248 vennoten), door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de vennoten. In tegenstelling tot de meeste andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden heeft dus niet elke gemeente een op zijn voordracht benoemde vertegenwoordiger in de raad van bestuur. Daarnaast wordt aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelgenomen door 3 leden met raadgevende stem. Deze afgevaardigden worden rechtstreeks door de gemeenten aangeduid onder hun oppositieraadsleden.

Het directiecomité bestaat uit 7 leden van de raad van bestuur, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur. Het directiecomité is belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. Het directiecomité is tevens belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en de uitvoering van zijn besluiten. Daarnaast hebben twee leden van het leidinggevend personeel met raadgevende stem zitting in het directiecomité.

In de algemene vergadering is elke vennoot vertegenwoordigd.

Het adviescomité telt heden 152 leden en vergadert twee keer per jaar. Art. 55 van het IGS-decreet voorziet uitdrukkelijk de mogelijkheid tot oprichting van een adviescomité indien niet alle gemeenten een op hun voordracht benoemde vertegenwoordiger in de raad van bestuur hebben. Gezien dit bij Cipal dv het geval is, heeft Cipal dv van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om op die manier twee keer per jaar op gestructureerde wijze al haar vennoten te kunnen consulteren over haar werking en dienstenaanbod.

De raad van bestuur heeft in 2015 het voorstel goedgekeurd om het adviescomité tegen het einde van deze legislatuur af te schaffen.

Presentiegelden

Het totale bedrag dat aan zitpenningen is uitbetaald door Cipal dv bedroeg in het jaar 2015 49.852,96 euro en in het jaar 2016 bedroeg dit 53.334,57 euro.

Aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité (met uitzondering van de leidinggevende personeelsleden) wordt een presentiegeld van 205,04 euro bruto per effectief bijgewoonde vergadering toegekend. Ook aan de voorzitter wordt uitsluitend een enkelvoudig presentiegeld toegekend. Indien op dezelfde dag zowel een vergadering van de raad van bestuur als het directiecomité plaatsvindt, dan wordt aan de leden van het directiecomité (die allen ook deel uitmaken van de raad van bestuur) voor de verschillende vergaderingen op die dag slechts één enkel presentiegeld toegekend.

Aan de leden van de algemene vergadering wordt geen presentiegeld toegekend.

Aan de leden van het adviescomité wordt een presentiegeld van 102,52 euro bruto per effectief bijgewoonde vergadering toegekend.

De toekenning van het presentiegeld gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het IGS-decreet. De per mandataris geïndividualiseerde overzichten van de betaalde presentiegelden worden jaarlijks overgemaakt aan al de vennoten en de toezichthoudende overheid.

 

  1. Participaties Cipal dv

Cipal dv participeert sinds juni 2011 in het kapitaal van Cipal nv en bezit vandaag alle aandelen (uitgezonderd 1). Deze participatie is gebaseerd op artikel 78 van het IGS-decreet dat dienstverlenende verenigingen onder bepaalde voorwaarden toelaat deel te nemen in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. De participatie bood een oplossing voor de activiteiten die Cipal dv uitvoerde voor niet-vennoten (waaronder de activiteiten voor de Vlaamse overheid).

In een brief van 14 juni 2010 van de voogdijoverheid werd aan Cipal dv meegedeeld dat dienstverlening aan niet-vennoten onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar is indien dit gebeurt door middel van een participatie in een privaatrechtelijke rechtspersoon. Mede in het licht daarvan besliste Cipal dv in 2011 om de activiteiten voor niet-vennoten af te splitsen en over te dragen aan Cipal nv. Vervolgens werden eind 2015 ook de meer technische ICT-activiteiten met inbegrip van het bijbehorende personeel overgedragen aan dochteronderneming Cipal nv.

Daarnaast heeft Cipal dv ook een participatie van in het kapitaal van Jobpunt Vlaanderen cvba. Jobpunt Vlaanderen biedt ondersteuning aan het personeels- en organisatiebeleid van Vlaamse openbare besturen en draagt zo bij tot een moderne en efficiënte overheid.

Het presentiegeld dat aan de op voordracht van Cipal dv benoemde vertegenwoordigers in de raad van bestuur van Cipal nv en van Jobpunt Vlaanderen cvba wordt toegekend bedraagt eveneens 205,04 euro bruto per effectief bijgewoonde zitting (het bedrag van het presentiegeld is m.a.w. gelijk aan het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de leden van de raad van bestuur van Cipal dv).

Cipal IT Solutions nv heeft op haar beurt sinds 7 oktober 2016 een participatie van 50% in het kapitaal van Cipal Schaubroeck nv. De andere 50% van het kapitaal is in handen van de familie Schaubroeck. Cipal nv heeft haar bedrijfstakken ‘ICT-activiteiten’ en ‘HR-activiteiten’ met inbegrip van het bijbehorende personeel ingebracht in de joint venture Cipal Schaubroeck nv. Naast de 50% participatie in Cipal Schaubroeck nv, heeft Cipal nv ook een 50% participatie in Woonpartners nv.

 

        3. Oprichtingsakte

Oprichtingsakte

 

        4.Statutenwijziging Algemene Vergadering 15 december

Actuele statuten

Ministerieel Besluit Vlaamse Regering - goedkeuring statutenwijziging

 

        5. Confirmaties deelnemingen in Cipal dv: 

In bijgevoegd PDF-document kan u een lijst vinden van alle vennoten - alfabetisch gerangschikt - met bijhorend attest 'confirmatie deelnemingen 2017'.

In bijgevoegd PDF-document kan u een lijst vinden van alle vennoten - alfabetisch gerangschikt - met bijhorend attest 'confirmatie deelnemingen 2018'.

 

 

Labels