hardware software SITE 1

Aankoopcentrale standaardhardware

Aankoopcentrale : ICT materiaal 

Deze aankoopcentrale (onder de vorm van een opdrachtencentrale) biedt u de mogelijkheid om allerlei ICT infrastructuur aan te kopen tegen scherpe prijzen. Het gaat over items zoals:

 • Smartphones - tablets
 • Laptops – pc’s - scanners
 • Servers
 • Data-opslag
 • Smartboards – papierversnipperaars (GDPR !)
 • Supplies (toners - …)
 • ….

CentralPoint bouwt en onderhoudt een webshop met een bestand van enkele 100.000-den artikels.

 

Voorwerp en draagwijdte van de opdracht

Volgens het bestek met publieke referentie "CSMRTINFRA19" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

Als resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd wordt de firma Centralpoint voor 4 jaar, te rekenen vanaf de gunning door de Raad van Bestuur van Cipal dv op 25 juli 2019, de partner van de dienstverlenende vereniging Cipal voor de levering van allerlei artikelen op vlak van ICT-infrastructuur en aanverwante diensten.

 

Aanbod

De webshop die Centralpoint voorstelt bevat een bijzonder uitgebreid aanbod aan artikelen op vlak van ICT-infrastructuur. Elk bestuur kan op eenvoudige aanvraag een login en paswoord aanvragen op c-smart@centralpoint.be.

 

Doelgroep

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep:

 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De intern en extern (in publiek- en privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen, Strategische Adviesraden en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI’s) die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie;
 • De Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, §1 of art . 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is.
 • Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
 • I-CITY
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Waalse Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Waalse Gewest

 

Aankoopprocedure 

C-Smart faciliteert de aankoopcentrale Standaardhardware via een Europese aanbesteding voorjaar 2019, gegund in de Raad van Bestuur van 25 juli 2019 aan Centralpoint.

Vanaf de datum van de sluiting, 28 augustus 2019, kunnen de lokale overheden afnemen op deze aankoopcentrale.

Een openbaar bestuur kan vrijblijvend inschrijven op een aankoopcentrale door middel van een eenvoudige raadsbeslissing. (Een modelbeslissing is opvraagbaar via deze webpagina).

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan  er eventueel een informatiebundel ter beschikking gesteld worden aan de raadsleden. Deze bundel bevat:

 • De Europese aanbesteding van C-Smart
 • De offerte van Centralpoint
 • De beslissing van de Raad van Bestuur

Elk bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring  te downloaden en vervolgens ondertekend in te scannen en te mailen naar aankoopcentrale@c-smart.be.

Zodra de raad de beslissing tot inschrijving in de aankoopcentrale heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen op de aankoopcentrale standaardhardware.

Nadat de vertrouwelijkheidsverklaring binnenkomt bij C-smart ontvangt het bestuur een e-mail met daarin de link naar het invulformulier waar contactgegevens worden gevraagd waarna Centralpoint contact zal opnemen om het afleveradres te bevragen en te inventariseren. 

Ter bevestiging ontvangt het bestuur zijn username en een handleiding voor de webshop van Centralpoint. Ook de contactgegevens van het accountteam voor alle vragen en opmerkingen vanuit het bestuur worden hierbij meegedeeld. 

Voor opmerkingen of vragen kan er steeds rechtstreeks contact opgenomen worden met Centralpoint: C-smart@centralpoint.be.

 

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (aankoopcentrale@c-smart.be – 014 576 158).