hardware software SITE 1

Raamovereenkomst ICT infrastructuur en bijhorende diensten

Overheidsopdracht CSMRTINFRA23

Deze overheidsopdracht die door Cipal dv is gepubliceerd, moet leiden tot een niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor de aankoop van ICT-infrastructuur en bijhorende dienstverlening.

Het gaat om desktop en mobiele hardware, servers, netwerk(beveiligings)- en telecomapparatuur, opslag- en backup-systemen, kabels en installatiemateriaal, printers en scanners, multimedia apparatuur, toestellen voor identificatie en beveiliging, randapparaten en allerlei benodigdheden. De opdrachtnemer beschikt over een zo groot mogelijk gamma van de meest geschikte en gevraagde producten en over de knowhow om die snel en deskundig te leveren.

De levering moet in ieder geval gepaard gaan met een professionele ondersteunende commerciële dienstverlening. Van de leverancier wordt een actieve rol verwacht bij inhoudelijke vragen over gebruiksvoorwaarden, over verschillende versies en prijsmodellen van een product, enz... De door de afnemers bestelde componenten worden o.b.v. de scherpste, steeds op maat geactualiseerde voorwaarden aangeboden en deskundig afgeleverd en correct gefactureerd.

De opdrachtnemer dient ook een online portaal ter beschikking te stellen van de afnemers. Het portaal faciliteert de consultatie van de online catalogus, biedt de mogelijkheid bestellingen te plaatsen en behoudt te allen tijde het overzicht van de transacties op naam van de afnemer. Uiteraard gebeurt dat alles met respect voor alle geldende kwaliteitsnormen inzake de privacy van de gebruikers en beveiliging van de transacties.

De opdrachtnemer kan - naast bovenstaande evident inbegrepen (en kosteloze) commerciële en administratieve dienstverlening - aan de afnemers een optioneel dienstenpakket aanbieden dat aan de meest aantrekkelijke voorwaarden invulling geeft aan vaak voorkomende wensen of eisen. Het staat de afnemer evenwel te allen tijde vrij om voor deze diensten beroep te doen op partners die op een andere wijze dan via de C-smart raamovereenkomst worden aangesteld.

Het dienstenpakket slaat o.m. op de ondersteuning van de afnemers bij de inventarisatie van het eigen ICT patrimonium en bij het onderzoek van de behoeften. De opdrachtnemer kan ook instaan voor een site survey of audit, een uitpak-service en een eventuele labeling van de aangeschafte apparaten. Hij kan de afnemers bijstaan bij de installatie en configuratie van de hardware en desgewenst ook opleiding verschaffen. Eventueel kunnen diensten geleverd worden inzake monitoring van de aangekochte hardware, en de (informatie)veilige afvoer/recuperatie van buiten gebruik gestelde apparatuur.

Met de opdrachtnemer wordt een SLA of “service level agreement” gesloten waarin garanties worden bepaald m.b.t. de antwoordtijden van alle ondersteunende dienstverlening. Afnemers kunnen o.b.v. geijkte processen bij de opdrachtnemer terecht voor de nodige ondersteuning voor zowel commerciële als operationele vraagstukken.

Bereik van de raamovereenkomst

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

  • Alle leden van de dienstverlenende vereniging Cipal;
  • Alle andere Vlaamse lokale besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
  • Alle Vlaamse provinciebesturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
  • Alle Vlaamse politie- en hulpverleningszones;
  • Alle organisaties, hun verenigingen en verwante entiteiten die op eigen verzoek nominatief worden opgesomd in bijlage 2 bij het selectiedocument.

Stand van zaken

De inschrijvers werden uitgenodigd een geüpdatete offerte in te dienen. De geüpdatete offertes worden op 29 mei 2024 geopend.

Algemene informatie

Voor algemene informatie m.b.t. dit initiatief kan u contact opnemen met het C-smart team via aankoopcentrale@c-smart.be.