pexels fox 1595385

Raamovereenkomsten lokale e-inclusie

De opdracht

De initiële opdracht werd opgedeeld in 10 apart toewijsbare percelen:

 1. Advies en externe consultancy bij de opmaak en ontwikkeling van een lokaal e-inclusie (meerjaren)beleidsplan
 2. Het voeren van een e-inclusie toegankelijkheidscheck
 3. Advies, externe expertise en consultancy (in regie) rond innovatieve e-inclusie-acties
 4. Externe expertise in en het faciliteren van het uitwerken van het voortraject in het kader van de oproep ‘Digibanken’
 5. Opzetten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) en overdragen aan het lokaal bestuur
 6. Opzetten en uitbaten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) in opdracht van het lokaal bestuur met inbegrip van ondersteunings- en vormingsaanbod in digitale vaardigheden, mediawijsheid en digitale zelfredzaamheid (cfr. perceel 8).
 7. Advies en externe consultancy (in regie) ter begeleiding van lokale besturen bij het opzetten en exploiteren van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte)
 8. Vormingstrajecten voor en toegang tot opleidingsmateriaal voor lokale medewerkers en vrijwilligers
 9. (Het faciliteren en/of mogelijk maken van) De uitbating van een lokale uitleendienst ICT-materialen met inbegrip van de toelevering van (refurbished) hardware en software
 10. ICT-ondersteuning en configuratie aan huis

De opdrachtnemers

Na een open procedure met Europese bekendmaking (ref. CSMRTINCL22) werd de vzw Blenders op 20 april 2022 voor 3 jaar onze partner voor de levering van e-inclusie diensten die kaderen binnen de percelen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van deze opdracht.

De percelen 2, 9 en 10 konden niet worden toegewezen en maakten het voorwerp uit van de overheidsopdracht CSMRTINCL22bis.

Die nieuwe overheidsopdracht leidde tot de toewijzing van het perceel "ICT-ondersteuning en configuratie aan huis" aan bv Beego. De sluiting van deze raamovereenkomst vond plaats op 15 juli 2022.

De twee resterende percelen werden nogmaals voorwerp van een nieuwe oproep CSMRTINCL22ter.

Op 19 oktober 2022 werd de raamovereenkomst CSMRTINCL22ter gesloten met opdrachtnemer vzw Blenders die invulling geeft aan de percelen "e-inclusie toegankelijkheidscheck" en "lokale uitleendienst".

Bereik van de raamovereenkomsten

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

 • Alle leden van de dienstverlenende vereniging Cipal;
 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • De Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • De organisaties actief in de lokale diensteneconomie en in de sociale economie;
 • De lokale partnerschappen e-inclusie en de promotoren die namens die partnerschappen optreden;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • De Vlaamse gemeenschapscommissie.

De aankoopcentrale (als opdrachtencentrale)

Volgens het bestekken met referentie "CSMRTINCL22" en "CSMRTINCL22bis" en "CSMRTINCL22ter" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

Sinds de datum van de sluiting kunnen de besturen toetreden tot de resp. raamovereenkomsten o.b.v. een raads- of collegebeslissing.

Ter voorbereiding van deze beslissing kan een informatiebundel ter beschikking gesteld worden.

Deze bundel bevat:

 • De principebeslissingen
 • De Europese oproepen
 • De stukken m.b.t. de evaluatieprocedure incl. de offertes van de vzw Blenders en van bv Beego
 • De gunningsbeslissingen van de Raad van Bestuur van Cipal dv
 • De stukken m.b.t. de toewijzing en sluiting van de opdrachten

Elk geïnteresseerd lokaal bestuur binnen het bereik van deze raamovereenkomsten kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend terug te sturen naar aankoopcentrale@c-smart.be.

Zodra het bevoegde orgaan de beslissing tot toetreding tot de raamovereenkomst heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen van de raamovereenkomsten CSMRTINCL22 en/of CSMRTINCL22bis en/of CSMRTINCL22ter.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (kurt.erauw@c-smart.be – 014 576 158).