Naamloos 3

Raamcontract lokale e-inclusie

De opdracht

De opdracht werd opgedeeld in 10 apart toewijsbare percelen:

 1. Advies en externe consultancy bij de opmaak en ontwikkeling van een lokaal e-inclusie (meerjaren)beleidsplan
 2. Het voeren van een e-inclusie toegankelijkheidscheck
 3. Advies, externe expertise en consultancy (in regie) rond innovatieve e-inclusie-acties
 4. Externe expertise in en het faciliteren van het uitwerken van het voortraject in het kader van de oproep ‘Digibanken’
 5. Opzetten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) en overdragen aan het lokaal bestuur
 6. Opzetten en uitbaten van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte) in opdracht van het lokaal bestuur met inbegrip van ondersteunings- en vormingsaanbod in digitale vaardigheden, mediawijsheid en digitale zelfredzaamheid (cfr. perceel 8).
 7. Advies en externe consultancy (in regie) ter begeleiding van lokale besturen bij het opzetten en exploiteren van een lokaal netwerk aan OCR’s (Openbare ComputerRuimte)
 8. Vormingstrajecten voor en toegang tot opleidingsmateriaal voor lokale medewerkers en vrijwilligers
 9. (Het faciliteren en/of mogelijk maken van) De uitbating van een lokale uitleendienst ICT-materialen met inbegrip van de toelevering van (refurbished) hardware en software
 10. ICT-ondersteuning en configuratie aan huis

De opdrachtnemer

Na een open procedure met Europese bekendmaking werd de vzw Blenders op 20 april 2022 voor 3 jaar onze partner voor de levering van e-inclusie diensten die kaderen binnen de percelen 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van deze opdracht.

De percelen 2, 9 en 10 konden niet worden toegewezen en maken het voorwerp uit van de overheidsopdracht CSMRTINCL22bis.

Bereik van de raamovereenkomst

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid en art. 47 van de wet van 30 juni 2017 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van deze opdracht optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep:

 • Alle leden van de dienstverlenende vereniging Cipal;
 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • De Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden;
 • De organisaties actief in de lokale diensteneconomie en in de sociale economie;
 • De lokale partnerschappen e-inclusie en de promotoren die namens die partnerschappen optreden;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • De Vlaamse gemeenschapscommissie.

De aankoopcentrale (als opdrachtencentrale)

Volgens het bestek met referentie "CSMRTINCL22" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

Vanaf de datum van de sluiting, 20 april 2022 kunnen de besturen toetreden tot de raamovereenkomst o.b.v. een raads- of collegebeslissing.

Ter voorbereiding van deze beslissing kan een informatiebundel ter beschikking gesteld worden.

Deze bundel bevat:

 • De principebeslissing
 • De Europese oproep
 • De stukken m.b.t. de evaluatieprocedure incl. de offerte van de vzw Blenders
 • De gunningsbeslissing van de Raad van Bestuur van Cipal dv
 • De stukken m.b.t. de toewijzing en sluiting van de opdracht

Elk lokaal bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend terug te sturen naar aankoopcentrale@c-smart.be.

Zodra het bevoegde orgaan de beslissing tot toetreding tot de raamovereenkomst heeft goedgekeurd, kan het bestuur conform de wet op de overheidsopdrachten geldig afnemen van de raamovereenkomst CSMRTINCL22.

Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (kurt.erauw@c-smart.be – 014 576 158).