software opdrachtencentrale

Raamovereenkomst standaardsoftware en bijhorende diensten

Overheidsopdracht CSMRTSOFT23b

Deze overheidsopdracht die door Cipal dv Europees werd gepubliceerd, moet leiden tot een niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor de verwerving van licenties, gebruiksrechten, cloud abonnementen en/of onderhouds- en/of ondersteuningsprogramma’s m.b.t. “multi-vendor” standaard software, die op klassieke wijze (via download of op drager) en/of als dienst (cloud service) wordt aangeboden. De opdrachtnemer voorziet in een (voor de afnemers) facultatief “multi-vendor” dienstenpakket, van aankoop- en beheersadvies (rond licentievoorwaarden, prijsmodellen, verschillende versies en gebruiksvoorwaarden, ...) t.e.m. begeleiding bij de installatie of activering en ingebruikname. 

Tot standaard software wordt alle uitvoerbare code gerekend die proactief door een softwareproducent wordt ontwikkeld en als commerciële oplossing “op de markt” wordt aangeboden. De software is o.b.v. parameters evident aan te passen aan de noden van de afnemer maar wordt niet op diens maat of op diens afroep ontwikkeld. De Engelstalige omschrijving voor de producten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht luidt “Commercially available Off-The-Shelf” (COTS) software. Het gaat daarbij zowel over besturingssystemen, communicatie- en databanksoftware, als over applicaties, middleware, beveiligingsoplossingen, interfaces, enz … Het gaat dus niet om domein specifieke softwareoplossingen voor bv. bevolking, burgerlijke stand, sociale dienst, omgeving, belastingen of BBC-boekhouding. Het gaat dus ook niet om niche-oplossingen voor bv. het aansturen van een machine, een specifieke verwerking van IOT-data, het beheer van een woonzorgcentrum, het beheer van een vaccinatiecampagne, … Het voorwerp van de levering is – op de eventuele fysieke drager na – 100% digitaal, dus zgn. “appliances“ maken geen deel uit van de opdracht. Het aanbod is “multi-vendor” en evolutief. De opdrachtnemer voorziet steeds in de meest optimale versie van de gevraagde software zowel vanuit een technisch als van een economisch oogpunt.

De opdrachtnemer stelt een online portaal ter beschikking van de afnemers. Het portaal faciliteert de consultatie van de catalogus, biedt de mogelijkheid bestellingen te plaatsen en behoudt te allen tijde het overzicht van de transacties op naam van de afnemer. Uiteraard gebeurt dat alles met respect voor alle geldende kwaliteitsnormen inzake de privacy van de gebruikers en beveiliging van de transacties.

De opdrachtnemer kan - naast de evident inbegrepen (en kosteloze) commerciële en administratieve dienstverlening - aan de afnemers een optioneel dienstenpakket aanbieden dat aan de meest aantrekkelijke voorwaarden invulling geeft aan vaak voorkomende wensen of eisen. Het staat de afnemer evenwel te allen tijde vrij om voor deze diensten beroep te doen op partners die op een andere wijze dan via de C-smart raamovereenkomst worden aangesteld. Het dienstenpakket slaat o.m. op de ondersteuning van de afnemers bij de inventarisatie van het eigen software patrimonium en het onderzoek van de behoeften. De opdrachtnemer kan ook instaan voor een audit van de beveiliging, de bewaking van operationele (cloud) systemen. Hij kan de afnemers bijstaan bij de installatie of activering en ingebruikname van de software, het contractenbeheer verzorgen en desgewenst ook opleiding verschaffen.

Met de opdrachtnemer wordt een SLA of “service level agreement” gesloten waarin garanties worden bepaald m.b.t. de antwoordtijden van alle ondersteunende dienstverlening. Afnemers kunnen o.b.v. geijkte processen bij de opdrachtnemer terecht voor de nodige ondersteuning voor zowel commerciële als operationele vraagstukken.

 

Bereik van de raamovereenkomst

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

  • Alle leden van de dienstverlenende vereniging Cipal;
  • Alle andere Vlaamse lokale besturen, hun verenigingen en verwante, ev. verzelfstandigde entiteiten; 
  • Alle Vlaamse politie- en brandweerzones, hulpverlenings- en eerstelijnszones en verwante, ev. verzelfstandigde entiteiten; 
  • Alle Vlaamse huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren en hun verwante, ev. verzelfstandigde entiteiten; 
  • Alle organisaties, hun verenigingen en verwante, ev. verzelfstandigde entiteiten die op eigen verzoek nominatief worden opgesomd in bijlage 2 bij het selectiedocument. 

Stand van zaken

De opdracht werd op 30 oktober 2023 gepubliceerd. Het initiële Bestek werd aan de geselecteerde kandidaten overgemaakt. De initiële offertes worden op 28 mei 2024 geopend.

Algemene informatie

Voor algemene informatie m.b.t. dit initiatief kan u contact opnemen met het C-smart team via aankoopcentrale@c-smart.be.