gemeenteraadzaal

Raamovereenkomst webcasting

Webcasting 

Deze raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om de (gemeente-)raad te ontsluiten voor een groot publiek. De raamovereenkomst bestaat uit drie onderdelen: 

 • Een discussiesysteem (vergadersysteem)
 • Een videosysteem
 • Een ontsluitingssysteem (Webcast)

Minicompetitie

Volgens het bestek met publieke referentie "CSMRTWEBCASTAV19" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale (opdrachtencentrale).

De raamovereenkomst is het resultaat van de open offertevraag die via het elektronische “public procurement platform” Europees werd gepubliceerd. De raamovereenkomst steunt op het principe van een mini-competitie. Cipal dv selecteerde Play AV NV en VideoCenter NV als deelnemers. Cipal dv bekrachtigde de gunning voor 4 jaar, te rekenen vanaf de datum van sluiting 18/03/2020.

Doelgroep

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De intern en extern (in publiek- en privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen, Strategische Adviesraden en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOIs) die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie; De Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
 • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, 1 of art . 92 bis/1, 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest n van de medeoprichters is.
 • Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Waalse Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Waalse Gewest
 • I-CITY

Aankoopprocedure

Elk bestuur binnen het bereik van de raamovereenkomst kan vrijblijvend inschrijven op basis van deze modelbeslissing.

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan een informatiebundel ter beschikking gesteld worden. Deze bundel bevat:

 • De Europese aanbesteding van C-Smart
 • De offertes
 • De beslissing van de Raad van Bestuur

Elk geïnteresseerd bestuur kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en vervolgens ondertekend te mailen naar aankoopcentrale@c-smart.be. Zodra de eigen raad (gemeenteraad, college, raad van bestuur ...) de beslissing tot toetreding tot de raamovereenkomst heeft goedgekeurd, kan het bestuur geldig afnemen met verwijzing naar deze raamovereenkomst.

Voor offertes en bestellingen, via onze mini-competitie, neemt u contact op met onze aankoopcentrale@c-smart.be.

 Algemene informatie

Voor algemene informatie over dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (aankoopcentrale@c-smart.be – 014 576 158 ).