kinderen in het verkeer

Raamovereenkomst Smart City cloud platform

Raamovereenkomst voor de verwerving en exploitatie van een multifunctioneel cloud platform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontrading en correcte handhaving

Deze raamovereenkomst biedt de mogelijkheid om diverse smart city oplossingen te verwerven die inzetten op het belonen van positieve bijdragen en/of het bestraffen van negatieve vaststellingen.

Het gaat over scenario’s zoals:

 • Het promoten en belonen van de zachte mobiliteit
 • Parkeergeleiding, zone-30 bewaking en de bestrijding van sluipverkeer
 • Het bestrijden van sluikstort en het belonen van afvalarm beleid
 • Het inzetten van slimme combi-infrastructuur
 • Het dynamiseren van de lokale economie
 • Smart city dashboards
 • ….

De opdrachtnemer

Na een Europese mededingingsprocedure met onderhandelingen die via het elektronische “public procurement platform” werd gepubliceerd, werd de maatschap Smartville op 8 januari 2021 voor 5 jaar onze partner voor de levering van smart city deeloplossingen en aanverwante diensten die kaderen binnen deze opdracht.

Aanbod

De deeloplossingen van de maatschap Smartville worden voorgesteld in het webportaal www.smartville.be.

Bereik van de raamovereenkomst

Cipal dv zal overeenkomstig artikel 43, § 1, tweede lid juncto artikel 47 van de wet van 30 juni 2017 inzake overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als aankoopcentrale voor de volgende doelgroep: 

 • Alle leden van de dienstverlenende vereniging Cipal;
 • Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten;
 • Alle Vlaamse politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten;
 • Fluvius cvba en de Vlaamse distributienetbedrijven
 • s-Lim cvba (aka Smart Regio Limburg)
 • De entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaamse Gewest: dit zijn onder meer de Vlaamse ministeries (departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten van de Vlaamse ministers en het Vlaams Parlement;
 • De intern en extern (in publiek- en privaatrechtelijke vorm) verzelfstandigde agentschappen, Strategische Adviesraden en de Vlaamse Openbare Instellingen (VOI’s) die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest;
 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • De gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht overeenkomstig art. 92 bis, §1 of art. 92 bis/1, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de medeoprichters is.
 • Alle verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of van de federale overheid.
 • Alle gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten van het Brussels Gewest
 • Alle politie-, brandweer- en veiligheidsdiensten van het Brussels Gewest
 • I-CITY
 • De Raad van het Gemeenschapsonderwijs
 • Alle schoolnetten, -koepels, -gemeenschappen, -groepen, -besturen, … en individuele entiteiten van het Vrij Onderwijs en van het Officieel Onderwijs in Vlaanderen en in Brussel

De aankoopcentrale

Volgens het bestek met publieke referentie "CSMRTIOH20" treedt Cipal dv op als aankoopcentrale.

Vanaf de datum van de sluiting, 8 januari 2021 kunnen de besturen vrijblijvend toetreden tot de raamovereenkomst o.b.v. een eenvoudige (raads)beslissing.

Ter voorbereiding van deze raadsbeslissing kan een informatiebundel ter beschikking gesteld worden.

Deze bundel bevat:

 • De principebeslissing
 • De Europese oproep
 • De stukken m.b.t. de selectieprocedure
 • De stukken m.b.t. de evaluatieprocedure incl. de definitieve offerte van de maatschap Smartville
 • De gunningsbeslissing van de Raad van Bestuur van Cipal dv
 • De stukken m.b.t. de toewijzing en sluiting van de opdracht

Elk bestuur binnen het bereik van de raamovereenkomst kan deze bundel bekomen door de vertrouwelijkheidsverklaring te downloaden en ondertekend terug te sturen naar aankoopcentrale@c-smart.be.

Zodra het bevoegde orgaan de beslissing tot toetreding tot de aankoopcentrale heeft goedgekeurd, kan het bestuur rechtsgeldig afnemen van de raamovereenkomst CSMRTIOH20.

Algemene informatie

Voor algemene informatie m.b.t. dit initiatief kan u contact opnemen met Kurt Erauw bij C-smart (kurt.erauw@c-smart.be – 014 576 158).

 

Smart City cloudplatform in de pers

Lees het algemeen lanceringsbericht op onze website.